Všeobecné obchodní podmínky

Čl. I. Rezervace

Host je oprávněn provést poptávku po ubytování („objednávka“) telefonicky nebo písemně. V případě telefonické objednávky je ubytovatel oprávněn požadovat od hosta dodatečné písemné potvrzení objednávky. Písemnou objednávkou se rozumí poptávka zaslaná na e-mailovou adresu ubytovatele umístněnou na webových stránkách ubytovatele www.kouzelnasamota.cz. Odesláním takto vytvořené objednávky host potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, že s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o ubytování. 

Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku jsou: fakturační údaje (jméno a příjmení hosta, adresa místa trvalého pobytu), kontaktní údaje (telefon a e-mail), v případě právnických osob obchodní firma, IČO, DIČ a sídlo a dále požadovaný termín ubytování.

Ubytovatel na základě této objednávky zašle na elektronickou adresu uvedenou v objednávce hostu potvrzení o přijetí objednávky („rezervace“), ve které bude minimálně uvedeno: 

  1. identifikace hosta; 
  2. termín ubytování; 
  3. výše zálohy za ubytování;
  4. výše vratné kauce – peněžité jistoty;
  5. částka za ubytování.

K uzavření smlouvy o ubytování dochází okamžikem doručení rezervace.

Čl. II. Cena pobytu a platební podmínky

  1. Cenou za ubytování se rozumí částka za ubytování uvedená v rezervaci a ve faktuře vystavené ze strany ubytovatele („faktura“), která zahrnuje ubytování, rekreační poplatek a poplatek za závěrečný úklid.
  2. Ubytovatel má právo požadovat po hostu uhrazení zálohy na cenu za ubytování ve výši 50% z celkové ceny za ubytování. Host je povinen tuto zálohu uhradit nejpozději ve lhůtě stanovené v rezervaci. Neuhradí-li tuto zálohu řádně a včas, má ubytovatel právo od smlouvy o ubytování písemně odstoupit a ubytovací kapacitu nabídnout jiné osobě.
  3. Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných deset a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada vratné kauce a ceny za ubytování v plné výši, a to ve lhůtě uvedené na faktuře.
  4. Současně s doplatkem zbývající části ceny za ubytování musí být zaplacena i vratná kauce – peněžitá jistota ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), („vratná kauce“). Vratná kauce bude sloužit k zajištění oprávněných peněžitých nároků ubytovatele, zejména k úhradě případného poškození majetku ubytovatele, poškození věcí v ubytovacím zařízení apod. Vratná kauce po odečtení případných nároků ubytovatele bude vrácena hostu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne odhlášení z ubytovacího zařízení, a to na účet, z něhož byla poukázána, nebo na účet, který host písemně sdělí ubytovateli e-mailem na info@kouzelnasamota.cz.
  5. Host je povinen nejpozději ve lhůtě uvedené na faktuře uhradit ubytovateli zbývající část ceny za ubytování a vratnou kauci. Po zaplacení ceny za ubytování včetně vratné kauce obdrží host od ubytovatele potvrzení o zaplacení ceny za ubytování a vratné kauce. Nebude-li zbývající část ceny za ubytování anebo vratná kauce ve stanovené lhůtě uhrazena, má ubytovatel právo od smlouvy odstoupit a právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši uhrazené zálohy. V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká hostovi nárok na vrácení ceny za ubytování.
  6. Uhrazením se rozumí připsání příslušné částky nejpozději v poslední den lhůty na bankovní účet ubytovatele.

     

Čl. III.  Podmínky ubytování

  1. Přihlášení do ubytovacího zařízení je možné nejdříve od 15:00 hodin prvního dne termínu ubytování stanoveného v rezervaci, není-li dohodnuto jinak.
  2. Odhlášení z ubytovacího zařízení musí proběhnout nejpozději do 11 hodin posledního dne termínu ubytování stanoveného v rezervaci, není-li dohodnuto jinak.
  3. Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování včetně společných prostor a využívat služby s tím spojené.
  4. Host se zavazuje dodržovat ubytovací řád ubytovacího zařízení, který je přístupný i na webových stránkách ubytovatele www.kouzelnasamota.cz Odesláním objednávky host potvrzuje, že se s ubytovacím řádem seznámil.
  5. Ubytování domácího mazlíčka (psa, kočky apod.) není možné.
  6. Host odpovídá za jakoukoliv škodu, kterou způsobí na majetku ubytovatele sám, nebo kterou způsobí osoby využívající ubytovacích služeb ubytovatele s vědomím hosta, nebo jimž host umožnil do ubytovacího zařízení přístup.
  7. Doprava na místo ubytování je individuální, bez možnosti náhrady nákladů s tím souvisejících. Parkování motorový vozidel je umožněno na parkovací ploše umístěné vedle ubytovacího zařízení.

     

Čl. IV.  Odstoupení od smlouvy o ubytování a storno poplatky

 

  1. Host má právo kdykoli před nástupem do ubytovacího zařízení od smlouvy o ubytování písemně odstoupit, a to z důvodu podstatného porušení povinností ubytovatele, a tedy i bez povinnosti platit storno poplatek.
  2. V případě odstoupení od smlouvy o ubytování z jiných důvodů a rovněž v případě, kdy od smlouvy o ubytování odstoupí ubytovatel z důvodů stanovených zákonem nebo těmito VOP, je host povinen uhradit ubytovateli storno poplatek.
  3. Výše storno poplatku je sjednána v závislosti na době, která zbývá ode dne doručení odstoupení od smlouvy o ubytování do dne nástupu na ubytování určené v rezervaci, konkrétně je pak stanovena následovně:
    • je-li odstoupení od smlouvy o ubytování doručeno více než 30 dnů před prvním dnem termínu ubytování stanoveného v rezervaci, nebude vůči hostovi uplatňován žádný storno poplatek;
    • je-li odstoupení od smlouvy o ubytování doručeno od 29 do 14 dní před prvním dnem termínu ubytování stanoveného v rezervaci, činí storno poplatek 50% z ceny za ubytování;
    • je-li odstoupení od smlouvy o ubytování doručeno méně než 14 dní před prvním dnem termínu ubytování stanoveného v rezervaci, činí storno poplatek 100 % z ceny za ubytování;
  4. Pokud host nenastoupí do ubytovacího zařízení nejpozději do 24.00 hod. prvního dne termínu ubytování stanoveného v rezervaci a nebude ani informovat ubytovatele o pozdním příjezdu, může ubytovatel odstoupit od smlouvy o ubytování. V těchto případech je host povinen zaplatit 100 % ceny za ubytování určené v rezervaci.
  5. Odstoupení od smlouvy o ubytování musí být písemné a musí být doručeno druhé straně.
  6. Ubytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu o ubytování před započetím sjednané doby ubytování bez udání důvodu. Ubytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu o ubytování během sjednané doby ubytování, a to v případě, že host nebo osoby jej provázející hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování, z těchto VOP, z ubytovacího řádu, jakož i z právních předpisů České republiky.

Čl. V.  Ochrana osobních údajů

Ubytovatel zpracovává osobní údaje hosta v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů („zákon o zpracování osobních údajů“). Právním základem je plnění smluvních povinností, hájení oprávněných zájmů ubytovatele a dodržování zákonných povinností. Ubytovatel shromažďuje osobní údaje hosta za účelem realizace objednávek, rezervací a plnění povinností ze smluv týkajících se nabízených služeb, a to po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb.

Ve výše uvedených případech je ubytovatel v souladu s § 43 odst. 3 písm. a), b) a e) zákona o zpracování osobních údajů, oprávněn zpracovávat osobní údaje hosta i bez jeho souhlasu.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujícím základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby.

Osobní údaje zpracovává ubytovatel jako správce a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů hosta má host mimo jiné níže uvedená práva se zpracováním související, a to:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu osobních údajů;
  • právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem.

Čl. VI.  Závěrečná ustanovení

  1. Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, uzavřené mezi hostem a ubytovatelem.
  2. Je-li v těchto VOP požadovaná písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu nebo e-mailem.
  3. Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu ubytovatel doplňovat a měnit elektronickou formou. Nová verze VOP bude vždy umístěna na internetových stránkách ubytovatele https://kouzelnasamota.cz/ s tím, že účinnosti nabývají okamžikem zveřejnění.
  4. V ostatních případech neupravených těmito VOP se host a ubytovatel https://kouzelnasamota.cz/ zavazují řídit příslušnými právními předpisy České republiky a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

Tyto VOP nabývají účinnosti 1. 9. 2020